BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Zasady finansowania i działalności - BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Zasady finansowania i działalności

Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Centrum prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych powyżej kwoty PLN 3.500,00 może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzedzonej opinią Rady Społecznej.
Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych o wartości PLN 3.500,00 i poniżej wymaga uzyskania opinii Rady Społecznej.