BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Ogłoszenia, przetargi i zamówienia publiczne - BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Zamówienia publiczne

Dostawa i instalacja 40 szt. odbiorników telewizyjnych do pomieszczeń w budynkach w CRR KRUS w Jedlcu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu osobowego

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

L. p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym

Uwagi

1.

Dostawa energii elektrycznej

 

dostawy

przetarg nieograniczony

190 000,00 zł

IV kw. 2020 r.

 

2.

Dostawa gazu ziemnego

 

dostawy

przetarg nieograniczony

195 000,00 zł

I kw. 2020 r.

 

3.

Remont elementów zewnętrznych budynku C wymiana pokrycia dachowego i remont pokoi

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

950 000,00 zł

II kw. 2020 r.

wszczęcie postępowania uzależnione od otrzymania dotacji

4.

Przystosowanie budynku B do wymagań p.poż. oraz pokoi do aktualnych standardów pobytowych.

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2 400 000,00 zł

III kw. 2020 r.

wszczęcie postępowania uzależnione od otrzymania dotacji

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa aparatów i urządzeń medycznych do budynku rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont elementów zewnętrznych budynku hotelowego Nr B w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, obejmujący wszystkie schody zewnętrzne, balkony, tarasy, wymianę balustrad i zamontowanie pochwytów oraz stolarkę drzwiową

Ogłoszenie o zamowieniu na dostawy jaj konsumpcyjnych dla CRR KRUS w Jedlcu

Dostawy jaj, warzyw i owoców dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Dostawy pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę aparatu EKG

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę łóżka do hydromasażu dla CRR KRUS w Jedlcu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej - postępowanie unieważniono - w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta

Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa i modernizacja CRR”

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy monitorów dla CRR KRUS w Jedlcu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy laptopów 12'' ÷ 12.9'' dla CRR KRUS w Jedlcu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy laptopów 14'' ÷ 14.9'' 16GB 512GB SSD dla CRR KRUS w Jedlcu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy laptopów 14'' ÷ 14.9'' 8GB 256GB SSD dla CRR KRUS w Jedlcu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy komputerów stacjonarnych dla CRR KRUS w Jedlcu

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy komputerów dla CRR KRUS w Jedlcu

WYKONANIE W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY W RAMACH MODERNIZACJI CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU