BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Przedmiot działalności - BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Przedmiot działalności

Podstawowym celem Centrum jest realizowanie zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zadań Centrum w szczególności należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Centrum jest zakładem rehabilitacji leczniczej wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwach Centrum: Stacjonarnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej i Ambulatoryjnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej. Rodzajami działalności leczniczej Centrum są: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Centrum może prowadzić kształcenie oraz może uczestniczyć w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne lub przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi; organizowania wczasów; organizowania szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz innych szkoleń i zajęć dydaktycznych. Centrum może prowadzić inną działalność gospodarczą w zakresie niesprzecznym z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wykonując swoje zadania Centrum może współpracować z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, terenowymi organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolników oraz instytucjami i organizacjami publicznymi.