BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu - Praca w Centrum

Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Praca w wakacje 2019 roku

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatów do pracy w charakterze kierowników, wychowawców grup, pomocy wychowawców oraz instruktorów ds. kulturalno – oświatowych na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie wakacji w 2019 roku

Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Praca w wakacje 2018 roku

 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatów do pracy w charakterze kierowników, wychowawców grup, pomocy wychowawców oraz instruktorów ds. kulturalno – oświatowych na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie wakacji w 2018 roku

 

 

Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Jedlcu, 63-322 Gołuchów

Działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

 (tj. Dz. U. 2018, poz. 160 z póź. zm.)

OGŁASZA KONKURSY  OFERT  NA  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE :

I.  Przedmiotem  konkursu  ofert  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju:

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym,

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,

realizowanych w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

refundowane przez NFZ.

 1. Umowa o udzielenie zamówienia na w.w świadczenia zdrowotne ma być zawarta na czas określony: od dnia 16 kwietnia  2018 r.  do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy dotyczącej w/w świadczeń, można zapoznać się w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów w dniach od 28.03.2018 r., do dnia 05.04.2018 r.  w dni robocze w godz. od 9.00 – 15.00,

a także na stronie internetowej : www.jedlec.nowybip.pl.

 1. Miejsce i termin składania ofert dotyczących konkursu ofert - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów do dnia 05.04.2018r. do godz. 12.00.
 2. Oferty składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów i w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 12.00, decyduje data faktycznego wpływu oferty do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.
 3. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu  – Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, dnia 05.04.2018 r.  godz. 13.00.
 4. CRR KRUS w Jedlcu zastrzega sobie prawo do:

- odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 1. CRR KRUS w Jedlcu informuje o możliwości składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.
 2. Termin związania ofertą obowiązuje Oferenta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

II.   Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w rodzaju:

-     Rehabilitacja lecznicza, oraz pełnienie dyżurów lekarskich,

realizowanych w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 1. Umowa o udzielenie zamówienia na w.w świadczenia zdrowotne ma być zawarta na czas określony: od dnia 16 kwietnia  2018 r.  do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy dotyczącej w/w świadczeń, można zapoznać się w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów w dniach od 28.03.2018 r., do dnia 05.04.2018 r.  w dni robocze w godz. od 9.00 – 15.00,

a także na stronie internetowej: www.jedlec.nowybip.pl.

 1. Miejsce i termin składania ofert dotyczących konkursu ofert - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów do dnia 05.04.2018 r. do godz. 12.30.
 2. Oferty składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów i w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 12.30, decyduje data faktycznego wpływu oferty do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.
 3. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu  – Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, dnia 05.04.2018 r.  godz. 13.30.
 4. CRR KRUS w Jedlcu zastrzega sobie prawo do:

- odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

 1. CRR KRUS w Jedlcu informuje o możliwości składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.
 2. Termin związania ofertą obowiązuje Oferenta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Ze względu na ogłoszenie dwóch konkursów w jednym ogłoszeniu informujemy, że w przypadku wzięcia udziału w dwóch konkursach na raz oferty należy złożyć w dwóch oddzielnych kopertach.

Praca w wakacje 2017 roku

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatów do pracy w charakterze kierowników, wychowawców grup, pomocy wychowawców oraz instruktorów ds. kulturalno – oświatowych na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie wakacji w 2017 roku

Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w Jedlcu, 63-322 Gołuchów

Na podstawie Ustawy z dnia Dz.U.2016.1638 j.t. z dnia 2016.10.07 o działalności leczniczej oraz Ustawy Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.Dz.U.2016.1793 j.t. z dnia 2016.11.02

OGŁASZA KONKURSY I ZAPRASZA LEKARZY DO SKŁADANIA OFERT NA:

I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym,
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych.

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 • Rehabilitacja lecznicza, oraz pełnienie dyżurów lekarskich

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 Gołuchów od miesiąca września 2016 r. zatrudni młodocianych w celu nauki zawodu: kucharza małej gastronomii i kelnera.

Tel. 627 616 251,  627 616 252, wewn. 202, email: biuro@jedlec.pl  http://www.jedlec.nowybip.pl,