BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu - Ochrona danych osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, reprezentowanym przez Dyrektora  mgr Ewa Wojtyła MBA.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  Centrum Rehabilitacji  Rolników KRUS w Jedlcu jest Pani Jolanta Jamrozik , e-mail zkpk0001@jedlec.pl, nr tel. 62  76 16 251,    wew.  223.
 3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu - badania, udzielania świadczeń rehabilitacyjnych, realizacji leczenia, diagnostyki w ramach skierowania - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej  oraz art. 24  Ustawy o prawach  pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będą:

4.1  dla pacjenta KRUS - Centrala KRUS, Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe KRUS,

4.2  dla pacjenta NFZ – NFZ.

 1. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 3. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie danych  osobowych Pana(i) dotyczących, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest wymogiem Ustawowym i jest Pan(i) zobowiązany(a) do ich podania.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożność badania, udzielania świadczeń rehabilitacyjnych, realizacji leczenia,  diagnostyki.

 1. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH W CELU ZREALIZOWANIA INNYCH USŁUG

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, reprezentowanym przez Dyrektora  mgr Ewa Wojtyła MBA.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  Centrum Rehabilitacji  Rolników KRUS w Jedlcu jest Pani Jolanta Jamrozik , e-mail zkpk0001@jedlec.pl, nr tel. 62  76 16 251,    wew.  223.
 3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania innych usług oraz do zapewnienia Centrum bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będzie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 7. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących, narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) obowiązkiem.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożność realizacji usługi.

 1. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

INFORMACJA O MONITORINGU W CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W JEDLCU

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu informuje, że zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO na terenie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu stosowany jest MONITORING WIZYJNY.

Administratorem Przetwarzanych Danych Osobowych w postaci wizerunku osób jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, przetwarzanych na podstawie art.6 ust.1 lit. f  RODO. Celem zastosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających na terenie Centrum oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia administratora, pracowników, pacjentów i innych osób.

O zastosowaniu monitoringu wizyjnego informują tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych osobowych / wizerunku / - na drzwiach wejściowych budynku A i H oraz na drzwiach wejściowych na basen rehabilitacyjny . Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki. Jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa się poprzez bieżący zapis obrazu kamer przemysłowych obejmujących obszary monitorowane.

Dostęp do danych pozyskanych poprzez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych na podstawie pisemnego upoważnienia.

Nagrany obraz będzie monitorowany poprzez bieżący przegląd nagrań przez osoby upoważnione.

Nagrany obraz będzie przechowywany przez Centrum w sposób nie dłuższy niż 1 miesiąc wyłącznie we wskazanym wyżej celu z zastrzeżeniem art. 22² § 4 kodeksu pracy. Po upływie tego okresu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.

Nagrywanie, monitorowanie i przechowywanie obrazu będzie odbywało się na zasadach oraz z zachowaniem wymogów określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Informujemy, że w Centrum powołany został  Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod nr tel. 62 76 16 250 oraz mailowo e-mail: zkpk001@jedlec.pl.

Informujemy, że wejście na teren obiektów Centrum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku.